Pirotechnika profesjonalna

Regulamin

Niniejszy  regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie  internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.jasper.com.pl.
Sprzedającym jest Firma Handlowa Jasper z siedzibą  w Warszawie, ul. Potockich 25 A, - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 83293
Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 113-100-85-63, Regon:  12963019, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 22 6132597 lub 602647931
korzystając z adresu poczty elektronicznej: jasper@jasper.com.pl


§ 1 Defnicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient  (Kupujący)  -  osoba  fzyczna,  która  ukończyła  18  rok  życia.
 3. Przedmiot  transakcji  -  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej  Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa  dodatkowa - usługa  świadczona  przez Usługodawcę  na  rzecz  Klienta  poza  Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa  Sprzedaży - umowa  sprzedaży  Produktów  w  rozumieniu  ustawy  Kodeks  cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep  Internetowy Jasper (Sklep,  Sklep  Internetowy) - serwis  internetowy dostępny pod adresem www.jasper.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona - Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.jasper.com.pl.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające  jednoznacznie  rodzaj  i  ilość Produktów, zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  na  odległość  za  pośrednictwem Sklepu Internetowego.


§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie  Internetowym przez Kupującego  jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.jasper.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.jasper.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fzycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach  internetowych www.jasper.com.pl są cenami bruto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę  internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adresu e-mail oraz dokona płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego. 
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Anulowanie zamówienia może nastąpić z innych przyczyn o czym zostanie niezwłocznie powiadomiony Kupujący. Jeżeli Kupujący dokonał przelewu na konto bankowe Sprzedającego a wysyłka nie może być zrealizowana to Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu kwoty wpłaconej na konto bankowe Kupującego. 
 6. W  trakcie  składania  Zamówienia, Kupujący może wyrazić  zgodę  na  umieszczenie  danych osobowych w  bazie  danych  Sklepu  Internetowego  Sprzedającego w  celu  ich  przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia  zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może  skorzystać  z opcji  zapamiętania  jego danych przez  system w  celu ułatwienia procesu  składania  kolejnego  Zamówienia.  W  tym  celu  Kupujący  powinien  podać  login i  hasło,  niezbędne  do  uzyskania  dostępu  do  swojego  konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.  Hasło jest  ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po  złożeniu  przez Klienta skutecznego zamówienia,  otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas  rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności  kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany  jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia  lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych frm kurierskich. W  niektórych  przypadkach  istnieje możliwość  odbioru  osobistego  towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona  jest w ciągu 36 godzin od zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-3 dni robocze). Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją płatności "przelew bankowy". W pilnych sprawach po akceptacji Sprzedającego termin dostawy może nastąpić w ciągu 24 godzin. 
 4. Kupujący  jest  obciążany  kosztami  dostawy  (wysyłki)  określonymi  w  cenniku  transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność  za  zamówiony  towar  może  nastąpić  za  pobraniem  (przy  odbiorze  towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W  przypadku  niektórych  rodzajów  asortymentu  Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed  odebraniem  przesyłki  od  kuriera  należy  sprawdzić,  czy  opakowanie nie  uległo  uszkodzeniu w  transporcie. W  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  stan  taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera  sporządzić  protokół  szkody  oraz  skontaktować  się  jak  najszybciej  ze  sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo  do  odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono  jednak ograniczone w  czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni  (podstawa  prawna:  art.  7  ust.1    ustawy z  dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten  jest terminem nieprzekraczalnym  i  liczy  się  od  dnia  wydania  rzeczy,  a  gdy  umowa  dotyczy  świadczenia usługi – od dnia  jej zawarcia. Do zachowania  tego  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w  tym paragrafe prawo dotyczy  sprzedaży  konsumenckiej, a więc  stosuje  się wyłącznie do  sprzedaży  osobie  fzycznej,  która  dokonuje  zakupu w  celu  niezwiązanym  z  działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko  i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni  kompletny,  a  sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów użycia.
 4. Zgodnie  z  ustawą,  możliwości  zwrotu  nie  podlegają:  świadczenia  usług  rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem  terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań  audialnych  i  wizualnych  oraz  zapisanych  na  nośnikach  programów  komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena  lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od  ruchu cen na  rynku fnansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub  których  przedmiot  ulega  szybkiemu  zepsuciu,  dostarczania  prasy,  usług w  zakresie  gier i zakładów wzajemnych.
 5. Do przesyłki  zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. W  ciągu  dwóch  dni  roboczych  od  otrzymania  towaru wraz  z  oświadczeniem  o  odstąpieniu od umowy i paragonem zakupu (w przypadku wystawienia paragony fiskalnego a nie faktury), sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca (w przypadku wystawienia faktury). Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię  faktury korygującej. Po  jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni  roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§  7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję importera (sprzedawcy), obowiązującą na terenie Polski. Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną  za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj  niezgodności  oraz  oczekiwania  dotyczące  sposobu  realizacji  naszych  zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy  (podstawa prawna – ustawa z dnia 27  lipca 2002 roku o  szczególnych  warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności  za  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 3. Klient  traci  uprawnienia  określone  w  ustawie  o  szczególnych  warunkach  sprzedaży konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego,  jeżeli  przed  upływem  dwóch  miesięcy od  stwierdzenia  niezgodności  towaru  z  umową  nie  zawiadomi  sklepu  o  tym  fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.


§  8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.  Klienci mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.


§  9 Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000  r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z  dnia  27  lipca  2002  r.  o  szczególnych warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory  wynikające  ze  stosowaniem  niniejszego  Regulaminu  i  w  związku  z  wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu z zastrzeżeniem,  iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

 
2013 © All Rights Reserved. Sklep z fajerwerkami - fajerwerki, petardy, ognie sztuczne.
Hurtownia i importer fajerwerków Jasper, ul. Potockich 25 A, 04-566 Warszawa
tel. +48 22 6132597, fax +48 22 6132597, tel. kom. 0 602 647 931, e-mal: jasper@jasper.com.pl

Proponujemy Państwu produkty pirotechniczne najwyższej jakości, o pięknych, niepowtarzalnych efektach pirotechnicznych.
Oferujemy fajerwerki, pokazy pirotechniczne, zestawy do samodzielnego odpalenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.